19

Jacek Malczewski (1854-1929), Moczary

add Your note 
Jacek Malczewski (1854-1929), MoczaryJacek Malczewski (1854-1929), Moczary
Jacek Malczewski (1854-1929), Moczary

Lot description
olej, płótno; 26,2 x 21 cm;
sygn. i opis. l. g.: "Polesie | J. Malczewski";
Na odwrocie: 2 nalepki wystawowe z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz jedna depozytowa.
Do obrazu dołączona jest opinia Anny Tyczyńskiej z 1997 roku


BIBLIOGRAFIA:
- "To ci śliczności. Impresje z "Chłopów" Władysława Reymonta", katalog wystawy, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom, 2001 rok, s. 5
- "Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec", katalog wystawy, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2002 rok
- Zofia Katarzyna Posiadała, "Jacek Malczewski (1854-1929). W 150. Rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci", katalog wystawy, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom, 2004 rok, il. s. 42, s. 176
- Anna Król, "Brandt, Chełmoński, Gierymski... W Monachium, w Paryżu, w Orońsku", katalog wystawy, Muzeum Regionalne, Stalowa Wola, 2012 rok, s. 44

WYSTAWY:
- "Jacek Malczewski (1854-1929)", Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom, 2001 rok
- "To ci śliczności. Impresje z "Chłopów" Władysława Reymonta", Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom, 2001 rok
- "Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec", Muzeum Okręgowe, Suwałki, lata 2002-2003
- "W 150. rocznicę urodzin i 75. rocznicę śmierci", Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Radom, lata 2004-2005
- "Brandt, Chełmoński, Gierymski... W Monachium, w Paryżu, w Orońsku", Muzeum Regionalne, Stalowa Wola, lata 2012-2013
Auction
Aukcja Dzieł Sztuki i Antyków
gavel
Date
31 May 2020
date_range
Start price
14 223 EUR
The item has not been sold and can still be available. If you want to buy, inquire about the possibility to buy and the current price.
Views: 131 | Favourites: 1
Auction
Warszawski Dom Aukcyjny

Warszawski Dom Aukcyjny

Aukcja Dzieł Sztuki i Antyków
Date
31 May 2020
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i inne obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Warszawskiego Domu Aukcyjnego zwanego dalej WDA. 
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 3. WDA gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją lub wycofania obiektu z aukcji.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wpłacenie zwrotnego wadium w wysokości 10% ceny licytowanego obiektu/obiektów, jednak nie mniej niż 1000 zł. (wpłata wadium nie dotyczy aukcji wyprzedażowych)
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić WDA występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, WDA naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie WDA może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%, a w przypadku obiektów, których twórca  zmarł w okresie krótszym niż 70 lat od daty aukcji lub twórców żyjących również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.
 9. WDA nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 10. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.
 11. Zastrzeżenia końcowe:
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. 
  • Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.
  • Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
About the Auction


FAQ
Wait...
About Seller
Warszawski Dom Aukcyjny
Contact
account_balance ul. Wilcza 62/69, 00-679 Warszawa
phone 609 444 555
keyboard_arrow_up
add