20

Michał Wywiórski-Gorstkin (1861 - 1926), Na wschodnim targu, 1891 r.

add Your note 
Michał Wywiórski-Gorstkin (1861 - 1926), Na wschodnim targu, 1891 r.Michał Wywiórski-Gorstkin (1861 - 1926), Na wschodnim targu, 1891 r.
Lot description
olej, płótno; 52 x 92,5 cm;
sygn. p. d.: M. G. Wywiórski;
Praca od 2002 roku znajdowała się w depozycie i była eksponowana w Muzeum Okręgowego im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.


BIBLIOGRAFIA:
- Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku, Aneta Biały et al., red. nauk. Anna Kozak, Tadeusz Majda, Warszawa 2008, poz. kat. 170, s. 239 (il.)
- Malarze polscy w Monachium, "I po co myśmy tam jechali!", Zbigniew Fałtynowicz, Eliza Ptaszyńska, Suwałki 2005, s. 126 (il.)
- Orientalizm w malarstwie, rysunku i grafice w Polsce w XIX i 1. połowie XX wieku, Muzeum Narodowe w Warszawie, 17 października 2008 - 4 stycznia 2009
- Malarze polscy w Monachium, "I po co myśmy tam jechali!", Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 5 maja - 31 sierpnia 2005
Auction
Aukcja Dzieł Sztuki i Antyków
gavel
Date
31 May 2020
date_range
Start price
19 256 EUR
Hammer price
22 722 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
19 256 EUR
Overbid
118%
Views: 127 | Favourites: 0
Auction
Warszawski Dom Aukcyjny

Warszawski Dom Aukcyjny

Aukcja Dzieł Sztuki i Antyków
Date
31 May 2020
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i inne obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Warszawskiego Domu Aukcyjnego zwanego dalej WDA. 
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 3. WDA gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją lub wycofania obiektu z aukcji.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wpłacenie zwrotnego wadium w wysokości 10% ceny licytowanego obiektu/obiektów, jednak nie mniej niż 1000 zł. (wpłata wadium nie dotyczy aukcji wyprzedażowych)
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić WDA występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, WDA naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie WDA może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%, a w przypadku obiektów, których twórca  zmarł w okresie krótszym niż 70 lat od daty aukcji lub twórców żyjących również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.
 9. WDA nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 10. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.
 11. Zastrzeżenia końcowe:
  • Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków. 
  • Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.
  • Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
About the Auction


FAQ
Wait...
About Seller
Warszawski Dom Aukcyjny
Contact
account_balance ul. Wilcza 62/69, 00-679 Warszawa
phone 609 444 555
keyboard_arrow_up
add